Direct naar de content

Privacy Policy

NEMO Kennislink gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. NEMO Kennislink respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NEMO Kennislink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd door Google)
 • Overige persoonsgegevens die u actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch heeft verschaft
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De door u gebruikte internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Communicatie

Wanneer u e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. E-mails worden opgeslagen op een beveiligde en versleutelde server bij een beheerderorganisatie met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. NEMO Kennislink zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie zo nodig.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NEMO Kennislink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbare informatie. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
 • Het afhandelen van uw betaling. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
 • NEMO Kennislink verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

NEMO Kennislink neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van NEMO Kennislink tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NEMO Kennislink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijf jaar voor administratieve doelen van NEMO Kennislink uit gerechtvaardigd belang, indien wij uw e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via een contactformulier op onze website. U geeft onderaan dit formulier expliciet toestemming voor de opslag en verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens.

Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief heeft genomen, bewaren we de daarmee gemoeide persoonsgegevens tot één jaar nadat u zich weer afmeld van de nieuwsbrief. We houden onder andere bij hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend, hoe vaak er wordt doorgeklikt naar de website en op welke tijdstippen dat gebeurt.

Indien u onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert.

Indien u ons YouTubekanaal volgt, gelden daarvoor de privacyregels die YouTube hanteert.

Indien u NEMO Kennislink op Twitter volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Twitter hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

NEMO Kennislink verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NEMO Kennislink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van NEMO Kennislink gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor het verzamelen van webstatistieken maakt NEMO Kennislink gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. heeft een verwerkersovereenkomst met Google.com gesloten voor de verwerking van die gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NEMO Kennislink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar NEMO Kennislink. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

NEMO Kennislink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NEMO Kennislink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected]

Auteursrecht

Over het auteursrecht op de artikelen en de afbeeldingen op onze site vind u meer op de Auteursrechten-pagina van NEMO Kennislink.

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Ook voor scholen is het niet zondermeer toegestaan informatie van deze website te gebruiken als lesteksten, als bronnen hiervoor of anderszins. Wilt u iets als lesinformatie overnemen, neem dan svp eerst contact op via . Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft webartikelen en illustraties die door uitgeverijen en instituten zijn aangeleverd. Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is expliciet aangegeven wie rechthebbende is. Neem contact met hen op voor overnamen. Als u twijfelt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons via .

NEMO Kennislink heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met ons via , zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op NEMO Kennislink aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse van wetenschappelijk nieuws. Alle informatie is bedoeld voor studiedoeleinden en ter ondersteuning van het maken van studie-opdrachten en – werkstukken. NEMO Kennislink velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. NEMO Kennislink is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. NEMO Kennislink is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Wij houden ons aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.

Auteursrechten

Aan de op Biotechnologie.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend. Het auteursrecht van de site Biotechnologie.nl als geheel, waaronder moet worden begrepen de collectie van artikelen en andere berichten, de vormgeving, de indeling en het content management systeem, berust bij NEMO. Een deel van de redactionele inhoud van Biotechnologie.nl mag voor niet-commerciële doeleinden hergebruikt worden. De voorwaarden daarvoor staan hieronder. Neem in geval van twijfel hierover contact op met de uitgever.

Alle content — dat wil zeggen alle nieuwsberichten, artikelen en dossiers — vallen qua auteursrecht onder twee categorieën:

 • sommige rechten voorbehouden
 • alle rechten voorbehouden

Uitzondering hierop vormen de afbeeldingen. Deze hebben per afbeelding apart een eigen bronvermelding en specifieke licentiebepaling.

Het is te allen tijde toegestaan om de titel en de inleiding van een nieuwsbericht, artikel of dossier over te nemen, mits onder vermelding van auteur, bron en met inbegrip van een link naar de desbetreffende publicatie op NEMO Kennislink.

Sommige rechten voorbehouden

Alle content op NEMO Kennislink van de eigen redactie en onder bronvermelding ‘NEMO Kennislink’ valt onder de categorie “sommige rechten voorbehouden”. Dat wil zeggen dat het auteursrecht altijd bij NEMO Kennislink rust, maar dat deze content wel gekopiëerd, verspreid en doorgegeven mag worden onder de volgende strikte voorwaarden:

 • Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
 • Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 • Geen Afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken. Uitzondering hierop is het (ten dele) overnemen of bewerken van NEMO Kennislink content voor niet-commercieel educatief gebruik. Bijvoorbeeld door docenten voor eigen lesmateriaal, of door leerlingen voor eigen werkstukken.
 • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Bovenstaande staat ook bekend onder de Creative Commons licentie: Cc by nc nd euro icon.svg creative commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken

Alle rechten voorbehouden

Alle content op NEMO Kennislink van derden, herkenbaar aan een andere bronvermelding dan ‘NEMO Kennislink’, valt onder de categorie “alle rechten voorbehouden”. Dat wil zeggen dat het auteursrecht op deze content niet bij NEMO Kennislink rust, maar bij de partij vermeld in de bronvermelding. Deze content mag dan ook zeker niet gekopiëerd, verspreid en doorgegeven worden. Enige en strikte uitzondering hierop is het (ten dele) overnemen of bewerken van deze content voor niet-commercieel educatief gebruik. Bijvoorbeeld door docenten voor eigen lesmateriaal, of door leerlingen voor eigen werkstukken.

Wilt u (toch) een artikel, nieuwsbericht of dossier van NEMO Kennislink en/of bent u er niet zeker van of dit volgens bovenstaande bepaling mag, kunt u dit altijd vragen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
NEMO Kennislink

Bezoekadres:
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam

Postadres:
Postbus 421
1000 AK Amsterdam

Email: [email protected]